Príspevok na pohreb

PODMIENKY NÁROKU

-zabezpečenie pohrebu oprávnenou osobou,

-trvalý pobyt alebo prechodný pobyt oprávnenej osoby na území Slovenskej republiky,

-trvalý pobyt zomretého v čase smrti na území Slovenskej republiky alebo prechodný pobyt zomretého v čase smrti na území Slovenskej republiky a pochovanie zomretého na území Slovenskej republiky.

Výška príspevku na pohreb je 79,670 €

Žiadosť o príspevok na pohreb:

Oprávnená osoba uplatňuje nárok na príspevok na pohreb podaním písomnej žiadosti na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny príslušnom podľa miesta posledného trvalého pobytu alebo prechodného pobytu zomretého. Nárok na príspevok si oprávnená osoba môže uplatniť aj žiadosťou podanou elektronickými prostriedkami a podpísanou zaručeným elektronickým podpisom oprávnenej osoby.

Žiadosť potvrdzuje pohrebná služba, ktorá poskytla služby spojené so zabezpečením pohrebu a úrad práce, sociálnych vecí a rodiny podľa miesta úmrtia.

Tlačivo žiadosti je k dispozícii na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny alebo si ho môžete vytlačiť tu.

Viac informácií na: https://www.employment.gov.sk/sk/rodina-socialna-pomoc/prispevok-pohreb/

 

  •